Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. 


Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november. 


Bestyrelsen skal indkalde med mindst 3 ugers varsel via elektroniske medier (e-mail, hjemmeside etc.) 


Forslag som ønskes behandlet på den ordinære 
generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 


Stemmeret har alle aktive medlemmer over 16 år. 


Se mere under vedtægter. 
VEDTÆGTER

VEDTÆGTER SUNDS SEJLKLUB STIFTET 1975

§1 – Foreningens navn: Sunds Sejlklub

§2 – Foreningens hjemsted: Herning Kommune

§3 – Foreningens formål: 

Klubbens formål er at dyrke, fremme interessen for og udvide  kendskabet til sejlsport og sikkerhed til søs.

Klubben vil søge disse formål opnået bl.a. ved:

 • At afholde kurser, herunder ungdomsarbejde, sammenkomster og filmaftener.
 • At arrangere kapsejladser
 • At skaffe så gode forhold som mulig for klubbens medlemmer.


§4 – Medlemskab: 

Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når kontingentet er betalt. 

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.


§5 – Kontingent: 

Klubbens kontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamling.


§6 – Generalforsamlingen:

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed Generalforsamling afholdes inden udgangen af november, indkaldes med 3 ugers varsel, indkaldelsen udsendes digitalt til medlemmerne.

Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og endelig dagsorden med bilag offentliggøres 8 dage før. 

Alle medlemmer, der er fyldt 16 har stemmeret. Forældre til børn under 16 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme.

Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år.

Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. 

Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.


Dagsorden:

 • Valg af dirigent og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent
 • Indkomne forslag
 • Valg af bestyrelse og suppleant
 • Valg af revisor
 • Eventuelt


§7 – Ekstraordinær generalforsamling: 

Mindst 10 % af medlemmerne ønsker det. Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling. Sunds Sejlklub, Vester Søvej 4, 7451 Sunds.


§8 – Bestyrelsen, suppleant og revisoren:

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 1 suppleant og 1 revisor, efter generalforsamlingen fordeler bestyrelsen posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen og kan genvælges.

Suppleant vælges for et år ad gangen og kan genvælges.

 Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig. 

Revisoren vælges for et år ad gangen og kan genvælges.


§9 – Regnskab/økonomi: 

Regnskabsåret afsluttes den 31 oktober (regnskabsperioden er 1/11– 31/10). 

Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. 

Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.


§10 – Aftaleret:

Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. 

Bestyrelsen kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. 

Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. 

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§11 – Vedtægtsændringer: 

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.


§12 – Opløsning af foreningen: 

Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum. 

I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.


Ændret pr. den. 29 nov. 2018 ved generalforsamling